Karl Johansgatan

Karl Johansgatan i Göteborg

Karl Johansgatan i Göteborg. Spårvagn.

Kommentera